Leder

• Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger der hvor det ikke er gitt andre føringer av årsmøtet

• Har ansvar for daglig ledelse av klubben

• Ansvaret for kommunikasjon og korrespondanse mot media, offentlige etater, Brønnøysundregisteret, politi, krets og forbund

• Ansvar for kommunikasjon med klubbens medlemmer (kan deles med andre)

• Oppfølging av E-post (ansvaret kan deles med andre)

• Skal sende kopi av all korrespondanse til nestleder

• Skrive årsmelding/rapport til årsmøte • Signere våpensøknader

• Ansvar for nøkler til hele huset.


Nestleder

• Nestleder skal fungere som leder i leders fravær

• Avlaste leder ved behov

• Skal motta kopi av all korrespondanse med leder

• Ansvarlig for arrangementer (ikke stevner) og utleie, samt å holde kalender på gsspistol.no oppdatert

• Signere våpensøknader

• Nøkkelbrikker - selge og gå gjennom listene årlig

• Føre protokoll og møtereferat, samt publiserer disse

• Sende innkallelse til styremøter/årsmøter i samarbeid med leder

• Hente post (postboksen)


Kasserer

- Disponere klubbens bankkontoer

- Føre klubbens regnskaper

- Betale regninger og kontingenter

- Sende pengepremier til andre klubber

- Betale medaljeavgift for DM/KM til krets

- Utarbeide og oppdatere fullmakts matrise i samarbeid med styret, i henhold til budsjett


Styremedlem 1: utvalgsleder pistol 

• Overordnet ansvar for det sportslige innenfor pistol, tilrettelegge for treninger, herunder også å legge til rette for Mestermerket

  og utarbeiding/tilrettelegging av andre type trening.

• Formidle eventuelle endringer i regelverk

• Ansvarlig for gjennomføring og oppsett av klubbens pistolstevner

• Opprette stevner i SkytterAdmin i november, disse blir senere godkjent av Skytterkretsen.

• Kalle inn til dugnad for feltstevner, slik at det er nok personer i sekretariat/standplass/kiosk.

• Ansvar for å lage åpningslister • Skrive årsrapport til årsmøtet

• Bidra med informasjon/bilder klubbens hjemmeside eller media

• Sende ut invitasjon til Rakkarfelten, senest 31. januar. Invitasjonen sendes på epost til alle medlemmer, Aust-Agder

   skytterkrets, Vest-Agder skytterkrets og Rogaland Skytterkrets. Heng opp lapper i Fjæreheia, publisere på www.gsspistol.no,

   facebook gruppe og side.

• Sende informasjon til politiet for datoene for feltstevnene. Må sendes sammen med kartutsnitt som viser hvor standplassene

  skal ligge. Her vil du få en tilbakemelding om eventuelle endringer som må gjøres. Politiet skal få mulighet til å inspisere løypa.

• Kontakte grunneier, Jon Kristian Fiære, for å klarere datoer og løype for feltstevne(r)

• Innkjøp av skyte relatert materiale, herunder men ikke begrenset til ammunisjon, skiver, lapper, innstikk, pusseutstyr,

  våpendeler og annet


Styremedlem 2

• Ansvaret for medlemslister, innmeldinger og utmeldinger

• Fakturere medlemskontingent og avgifter til medlemmene (i samarbeid med kasserer)

• Stevneansvarlig, påse at skivemateriale for stevner er på plass, el-skiver er oppdatert, bytte ut nødvendige deler før stevne,

  innhente dommere, lage feltløype i samarbeid med styremedlem 1.

• Ansvarlig for politiattest Ungdomskontakt

• Overordnet ansvar for ungdomsgruppa

• Hovedkontaktperson for medlemmer til og med fylte 16 år

• Bidra med informasjon/bilder til klubbens hjemmeside eller media

Vara 1 

Ingen fastsatte arbeidsoppgaver 

Vara 2 

Ingen fastsatte arbeidsoppgaver 

              

Anleggsansvarlig Fevikhallen

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 

Innkalle til dugnad ved behov, samt utarbeide detaljert arbeidsliste for dette 

Tømming av søppel 

Føre tilsyn av anlegg (styret utarbeider liste) 

Kulefanger, tømme søppel, lys, venderanlegg, vask, sørge for at det er tilgjengelig skivemateriell/lapper og annet forbruksmateriell (i samarbeid med material- og ammunisjonsforvalter)


Anleggsansvarlig Fjæreheia

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 

Innkalle til dugnad ved behov, samt utarbeide detaljert arbeidsliste for dette 

Tømming av søppel, samt organisere/bestille henting av container 

Tømming av septiktank 

Føre tilsyn av anlegg (styret utarbeider liste) /Se tidligere mal


Utdanningskontakt

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring

Ha oversikt over hvilke medlemmer som er dommere og/eller trenere 

Påmelding til eventuelle trener- og dommerkurs 

Ha oversikt over hvilke kurs som kan tilbys klubbens medlemmer 

Ha oversikt over hvilke kurs som kan tilbys medlemmer med tillitsverv 

Avholde sikkerhetskurs minimum 2 ganger i året. Ordne påmelding på idrettskurs, samt formidle kurset på www.gsspistol.no, Facebook side og gruppe.

Holde kompendiet/undervisningsmateriell oppdatert


Kontrollutvalg og valgkomite ihht lovnorm

Valgkomite

Grimstad sportskytteres lovnorm, sist oppdatert januar 2020Stemmerett 

Leder har stemmerett, og veto (2 stemmer ved stemmelikhet) 

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem 1-3, har stemmerett 

Vara 1 og 2, har møterett/talerett, og stemmerett ved frafall 

Øvrige personer med tingvalgte verv har møterett/talerett