Leder

• Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger der hvor det ikke er gitt andre føringer av årsmøtet
• Har ansvar for daglig ledelse av klubben
• Ansvaret for kommunikasjon og korrespondanse mot media, offentlige etater, Brønnøysundregisteret, politi, krets og forbund
• Ansvar for kommunikasjon med klubbens medlemmer (kan deles med andre)
• Oppfølging av E-post (ansvaret kan deles med andre)
• Skal sende kopi av all korrespondanse til nestleder
• Skrive årsmelding/rapport til årsmøte
• Signere våpensøknader
• Ansvar for nøkler til hele huset.
• Ansvarlig for politiattest.

Nestleder

• Nestleder skal fungere som leder i leders fravær
• Avlaste leder ved behov
• Skal motta kopi av all korrespondanse med leder
• Ansvarlig for arrangementer (ikke stevner) og utleie, samt å holde kalender på gsspistol.no oppdatert
• Signere våpensøknader
• Nøkkelbrikker - selge og gå gjennom listene årlig

Kasserer

• Disponere klubbens bankkontoer
• Føre klubbens regnskaper
• Betale regninger og kontingenter
• Sende pengepremier til andre klubber.
• Betale medaljeavgift for DM/KM til krets.
• Utarbeide og oppdatere fullmaktmatrise i samarbeid med styret, i henhold til budsjett.
• Hente post i postboksen.

Sekretær
• Føre protokoll og møtereferat.
• Publisere protokoll og referat på klubbens nettside og lukket FB gruppe.
• Sende innkallelse til styremøte og årsmøte i samarbeid med leder.

Styremedlem 1: Leder feltpistol

• Ansvar for delen som angår feltpistol.
• Kontakte grunneier for å klarere datoer for stevner 
• Innkjøp av skiver og lapper 
• Kontakte politi ift. dato på feltstevner og skytetidene. 
• Sende ut invitasjon til Rakkarfelten innen 31.januar (Alle klubber i distriktet e-post+FB). 
• Opprette feltstevner i Skytteradmin (samarbeid med styremedlem 2). 
• Tilrettelegge for mestermerket.
• Lage halvårlige åpningslister (I samarbeid med styremedlem 2).
• Formidle eventuelle endringer i regelverket.
• Bidra med bilder fra stevner

Styremedlem 2: Leder for bane/luftpistol

• Ansvar for delen som angår bane og luftpistol.
• Opprette stevner i Skytteradmin (samarbeid med styremedlem 1). 
• Innkjøp av skiver, innstikk og lapper. 
• Avholde bane-stevner. 
• Tilrettelegge for mestermerket.
• Lage halvårlige åpningslister (I samarbeid med styremedlem 1).
• Formidle eventuelle endringer i regelverket.
• Bidra med bilder fra stevner.  
• Lage årsrapport for den sportslige delen sammen med styremedlem 1.

Styremedlem 3: Medlemsansvarlig
• Fakturere medlemskontingent og avgifter til medlemmene i samarbeid med kasserer.
• Ansvar for medlemslister, innmeldinger og utmeldinger.

Vara 1 

Ingen fastsatte arbeidsoppgaver 

Vara 2 

Ingen fastsatte arbeidsoppgaver 

              

Anleggsansvarlig Fevikhallen

•Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 
•Innkalle til dugnad ved behov, samt utarbeide detaljert arbeidsliste for dette
•Tømming av søppel 
•Føre tilsyn av anlegg (styret utarbeider liste) 
•Kulefanger, tømme søppel, lys, venderanlegg, vask, sørge for at det er tilgjengelig skivemateriell/lapper og annet forbruksmateriell (i samarbeid med material- og ammunisjonsforvalter)


Anleggsansvarlig Fjæreheia

•Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 
•Innkalle til dugnad ved behov, samt utarbeide detaljert arbeidsliste for dette
•Tømming av søppel, samt organisere/bestille henting av container
•Tømming av septiktank
•Føre tilsyn av anlegg (styret utarbeider liste) /Se tidligere mal


Utdanningskontakt

•Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring
•Ha oversikt over hvilke medlemmer som er dommere og/eller trenere
•Påmelding til eventuelle trener- og dommerkurs 
•Ha oversikt over hvilke kurs som kan tilbys klubbens medlemmer 
•Ha oversikt over hvilke kurs som kan tilbys medlemmer med tillitsverv 
•Avholde sikkerhetskurs minimum 2 ganger i året. Ordne påmelding på idrettskurs, samt formidle kurset på www.gsspistol.no, Facebook side og gruppe.
•Holde kompendiet/undervisningsmateriell oppdatert


Kontrollutvalg og valgkomite ihht lovnorm

Valgkomite

Grimstad sportskytteres lovnorm, sist oppdatert januar 2020Stemmerett 

Leder har stemmerett, og veto (2 stemmer ved stemmelikhet) 

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem 1-3, har stemmerett 

Vara 1 og 2, har møterett/talerett, og stemmerett ved frafall 

Øvrige personer med tingvalgte verv har møterett/talerett