Leder

Daglig ledelse av klubben 

Ansvaret for kommunikasjon og korrespondanse mot media (i samarbeid med media- og samfunnskontakt), offentlige etater, Brønnøysundregisteret, politi, krets og forbund.  

Oppfølging av E-post 

Skal sende kopi av all korrespondanse, til nestleder 

Skrive årsmelding/rapport til årsmøte 

Signere våpensøknader

Ansvar for nøkler til hele husetNestleder

Nestleder skal fungere som leder ved fravær 

Avlaste leder ved behov 

Skal motta kopi av all korrespondanse med leder 

Ansvarlig for event og utleie, samt å holde kalender på gsspistol.no oppdatert

Signere våpensøknader


Sekretær

Føre protokoll 

Sende innkallelse til styremøter/årsmøter i samarbeid med leder


Kasserer

Disponere klubbens bankkontoer 

Føre klubbens regnskaper og medlemsregister (innmelding/utmelding)

Betale regninger og kontingenter 

Sende pengepremier til andre klubber 

Betale medaljeavgift for DM/KM til krets 

Utarbeide og oppdatere fullmaktsmatrise i samarbeid med styret, i henhold til budsjett 

Hente postStyremedlem 1: utvalgsleder pistol (bør evt utdypes videre)

Overordnet ansvar for det sportslige innenfor pistol. 

 • Formidle eventuelle endringer i regelverk
 • Legge til rette for Mestermerket og utarbeiding/tilrettelegging av andre type trening. 
 • Ansvarlig for gjennomføring og oppsett av klubbens pistolstevner, stevnedatoer skal søkes om på SkytterAdmin senest 1.november, og blir senere godkjent av Skytterkretsen.
 • Kalle inn til dugnad for feltstevner, slik at det er nok personer i sekretariat/standplass/kiosk. Anbefalt minimum 25 personer (vil variere). Dette gjøres i samråd med styret for å begrense arbeidsmengden. 
 • Ansvar for treninger 
 • Lage åpningslister (pr. februar 2019 er det satt opp et intervall på 4 uker per team). Denne må endres dersom trening blir flyttet til Fevikhallen. 
 • Kontrollere klasseføring for pistolskyttere i ResultatAdmin (resultat.nif.no) 
 • Skrive årsrapport til årsmøtet 
 • Nøkkelbrikker - selge og gå gjennom listene årlig. 
 • Bidra med informasjon/bilder til media- og samfunnskontakt
 • Sende ut invitasjon til Rakkarfelten, senest 31. januar før Palmesøndag. Invitasjonen sendes på epost til alle medlemmer, Aust-Agder skytterkrets, Vest-Agder skytterkrets og Rogaland Skytterkrets. Heng opp lapper i Fjæreheia, publisert på www.gsspistol.no, facebook gruppe og side.
 • I begynnelsen av året må det sendes info til politiet for datoene for feltstevnene. Må sendes sammen med kartutsnitt som viser hvor standplassene skal ligge. Her vil du få en tilbakemelding om eventuelle endringer som må gjøres. Politiet skal få mulighet til å inspisere løypa.
 • En må også kontakte grunneier, Jon Kristian Fiere, for å klarere datoer og løype.


Styremedlem 2: utvalgsleder rifle

Overordnet ansvar for det sportslige innenfor rifle. 

Ansvarlig for gjennomføring og oppsett av klubbens riflestevner, samt treninger 

Kontrollere klasseføring for rifleskyttere i ResultatAdmin (resultat.nif.no) 

Skrive årsrapport til årsmøtet 

Bidra med informasjon/bilder til media- og samfunnskontakt


Styremedlem 3: ungdomskontakt/luft

Overordnet ansvar for luftskyting, både trening og stevner 

Overordnet ansvar for ungdomsgruppa

Hovedkontaktperson for medlemmer til og med fylte 16 år 

Bidra med informasjon/bilder til media- og samfunnskontakt

Ansvarlig for politiattest 


Vara 1 

Ingen fastsatte arbeidsoppgaver 


Vara 2 

Ingen fastsatte arbeidsoppgaver 


Material- og ammunisjonsforvalter

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 

Ansvar for innkjøp av sportslig forbruksmateriell i klubben 

·Skiver 

·Lapper 

·Ammunisjon  

Forbruksmateriell til elektroniske skiver 

Husholdningsartikler, sanitærutstyr mm.

Innkjøp til kiosk ved stevner, samt føring av kioskregnskap 

Brusautomat               

Anleggsansvarlig Fevikhallen

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 

Innkalle til dugnad ved behov, samt utarbeide detaljert arbeidsliste for dette 

Tømming av søppel 

Føre tilsyn av anlegg (styret utarbeider liste) 

Kulefanger, tømme søppel, lys, venderanlegg, vask, sørge for at det er tilgjengelig skivemateriell/lapper og annet forbruksmateriell (i samarbeid med material- og ammunisjonsforvalter)


Anleggsansvarlig Fjæreheia

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring 

Innkalle til dugnad ved behov, samt utarbeide detaljert arbeidsliste for dette 

Tømming av søppel, samt organisere/bestille henting av container 

Tømming av septiktank 

Føre tilsyn av anlegg (styret utarbeider liste) /Se tidligere mal


Kvinnekontakt

Bidra til økt aktivitet av kvinnelige medlemmer 

Arrangere eventuelle samlinger for kvinner. Her kan en hente inn hjelp fra NSF.


Utdanningskontakt

Står fri til delegere/innhente hjelp, men står selv ansvarlig for gjennomføring

Ha oversikt over hvilke medlemmer som er dommere og/eller trenere 

Påmelding til eventuelle trener- og dommerkurs 

Ha oversikt over hvilke kurs som kan tilbys klubbens medlemmer 

Ha oversikt over hvilke kurs som kan tilbys medlemmer med tillitsverv 

Avholde sikkerhetskurs minimum 2 ganger i året. Ordne påmelding på idrettskurs, samt formidle kurset på www.gsspistol.no, Facebook side og gruppe.

Holde kompendiet/undervisningsmateriell oppdatert


Media- og samfunnskontakt

Administrere GSSpistol.no og Facebook-konto 

Oppsøkende kontakt med media, skrive innlegg til aviser

Innkommende saker SKAL koordineres med leder 


Revisor og valgkomite ihht lovnorm

Valgkomite

Grimstad sportskytteres lovnorm, sist oppdatert januar 2020Stemmerett 

Leder har stemmerett, og veto (2 stemmer ved stemmelikhet) 

Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem 1-3, har stemmerett 

Vara 1 og 2, har møterett/talerett, og stemmerett ved frafall 

Øvrige personer med tingvalgte verv har møterett/talerett 


Levert av IdrettenOnline